مطالب مفید در مورد خود شناسی | روان شناسی و تربیت فرزندان صفحه اول

تفاوت ذهن سالم و ذهن بیمار در انسان

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

ذهن سالم ، ذهن بیمار

ذهن-و-تفکر

ذهن یا mind یعنی فهم ، عقل ، دانسته ها ، آرزوها ، که اغمال ما برپایه آن شکل میگیرد .
حال این ذهن میتواند سالم و یا بیمار باشد.
مهمترین و اصلی ترین علامت سلامت ذهن دیدن واقعیت است ، هر اندازه که از واقعیت دور باشد به همان اندازه بیمار و هر اندازه که به واقعیت نردیک باشد از سلامت برخوردار میباشد.
وقتی توان رویایوی با واقعیت را نداریم مدام در حال اثبات خود به دیگران و گول زدن خود و دیگران هستیم ، وقتی واقعیت را به سود خود تحریف میکنیم و به نتیجه و بازده آن کاری نداریم وقتی از روبرو شدن با واقعیت درون خود آنچنان وحشت داریم و میشکنیم ذهنی بیمار داریم
.
همانطور که اشاره شد دوری از واقعیت هم اندازه های مختلف دارد آنهایی که آنچنان دور ندشه و هنوز کورسویی از واقعیت را میبینند ممکن است برای نجان خود از این ورطه اقدام نمایید اما کسانی که آنچنان در توهم به سر میبرند و چنان گرفتارند که نه تنها در توهم بلکه به این توهمات باور دارند بیمار و دچار خطای شناختی هستند و در نهایت روزی واقعیت گریبان آنها را میگیرد و آنها به بن بست میرسند
ذهن سالم واقعیات درونی و بیرونی را میشناسد ، از اقرار و بیان آن ابایی ندارد و بر پایه ی آن عمل میکند ولی دهن ناسالم معکوس عمل میکند و بر آن پافشاری هم میکند
ذهن سالم منافع خود را در رعایت حقوق دیگران میبیند ، به دیگران عشق میورزد کینه و نفرت نسبت به دیگرانندارد ، عواقت و مسئولیت تصمیمات خود را میپذیرد ، اشتباهاتش را منکر نمیشود ، از دیگران بیگاری نمیکشد و خودش نیز بر خلاف واقیت از دیگران فرمانبرداری نمیکند ، خلاق است ، میداند که آرامش ، آسودگی خاطر همگی در گرو دیدن واقعیت است
به فرزندانمان آگاهی و واقع بینی را بیاموزیم و در جهت خودشناسی و رفع بیماری های ذهن خود گام برداریم.