مطالب مفید در مورد خود شناسی | روان شناسی و تربیت فرزندان صفحه اول

درونگرایی یا خجالتی ؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

آیا تاکنون با افرادی در بین خانواده ، دوستان ،همکلاسی روبرو شده اید که زیاد در جمع ظاهر نمی شوند از  پیشنهاد رفتن به مهمانی و یا گردش دسته جمعی استقبال نمی کنند برخورد داشته اید  ویا شاید اصلا خودتان اینگونه باشید
این گونه افراد از نظر مردم گوشه گیر تلقی می شوند و به عبارتی نیز به آنان خجالتی گفته می شود حال اینکه با شناخت دقیق تر وآگاهی بیشتر از علم انسان شناسی ممکن است فرد مورد نظر خجالتی نباشد  بلکه درونگراست و باید این دو ازهم تمیز داده شو.ند .
برای یک فرد درونگرا زندگی ذهنی و در خلوت خویش بودن جذابتر است و به عبارتی انرژی خود را از درون ذهن خودش کسب می کند و بالعکس در تعامل با دیگران انرژیش را از دست می دهد و فرد برونگرا نقطه مقابل اوست به طوری که انرژی خود را در تنهایی از دست می دهد و در جمع ومحیط بیرون انرژی کسب می کند .تمایز فرد خجالتی با درونگرا در این است که فرد خجالتی از بودن و تعامل با دیگران می ترسد و درونگرا فقط تنهای رابه بودن با دیگران ترجیح می دهد .

مارک زاکر برگ بنیانگذار فیسبوک یک فرد درونگرا

مارک-زاکر-برگ-بنیانگذار-فیسبوک-یک-فرد-درونگرا


درنگرایان دوستان کمی دارند . علاقه به تنهایی کار کردن دارند و روی یک کار متمرکز می شوند ونیاز ندارند که در مرکز توجه باشند برعکس برونگرایان دوست دارند چند کار را باهم وبه طور دسته جمعی انجام دهند.
تحقیقات درموسسه سلامت  آمریکا نشان داده است که درونگرایی به عامل وراثت  و محیطی که فرد در آن پرورش یافته مرتبط است هم چنین ساختار فیزیولوژیک مغز درونگرا با برونگرا متفاوت است  .
نکته جالب توجه اینکه این دو صفت برونگرایی و درونگرایی به یک دیگر برتری ندارند و مانعی برای موفقیت و یا عدم موفقیت در شغل و زندگی فرد نمی شود ولی در مشاغلی که فرد بایستی در تعامل بیشتر با مردم باشد برونگرا می تواند راحت عمل کند و این به این معنی نیست که فرد درونگرا نمی تواند موفق شود  او بایستی انرژی بیشتری صرف نماید و بالعکس فرد برونگرا نیز در مشاغلی که به صورت فردی مثل حسابداری انجام می شود  بیشتر مستهلک می گردد.
سوزان کین که خود یک درونگراست با نگارش کتابی به نام سکوت قدرت درونگراها به تفصیل در این خصوص گفتگو نموده است .